Privacystatement Zendèl B.V.

Zendèl B.V., gevestigd aan Dr. Klinkertweg 14B te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons-gegevens zoals weergegeven in dit privacystatement.

Contactgegevens: Dokter Klinkertweg 14B, 8025BS te Zwolle.
tel: 038-7820505
M: info@zendel.nl
W: www.zendel.nl

Dhr. H. Hooijenga is de Functionaris Gegevensbescherming van Zendèl B.V. hij is te bereiken via hedzer@zendel.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zendèl B.V. verwerkt je persoonsgegevens omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Woonplaats;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Zendèl B.V. verwerkt, enkel bij een dienstverband, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
– Burgerservicenummer (BSN).
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden
– Het afhandelen van de betaling van jouw salaris;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Zendèl B.V. verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belasting-/loonaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zendèl B.V. neemt geen besluiten op basis van geauto-matiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zendèl B.V.) tussen zit. Wij gebruiken Flexservice als CRM/HRM pakket, dit programma zijn we nodig om jouw te kunnen matchen met onze klanten en om jouw salaris te kunnen betalen wanneer je via ons aan het werk bent.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren deze persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijnen zoals die gelden voor de van toepassing zijnde categorieën en zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Delen van persoonsgegevens met derden
Zendèl B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zendèl B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zendèl B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zendèl B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zendel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Zendèl B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zendèl B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met dhr. H. Hooijenga of via info@zendel.nl.

Welkom bij Zendèl

Mijn naam is Hedzer Hooijenga.
Trotse eigenaar van dit fantastisch mooie bedrijf wat ik samen met mijn collega’s en misschien ook met jou als medewerker of als klant heb opgebouwd. Een bedrijf waar mijn collega’s en ik elke dag ons best doen om een brug te slaan tussen werknemers en werkgevers en waar wij continu werken naar een ultieme match tussen competenties, persoonlijke eigenschappen,  versus functies en bedrijven.

Kijk rustig rond op onze site, en als er iets is wat mijn collega’s en ik voor je kunnen betekenen, dan hoor ik het graag!